Redlands vs. Southwestern University (Texas) - September 3, 2004

IMG 3626 IMG 3628 IMG 3631 IMG 3633
IMG 3634 IMG 3635 IMG 3636 IMG 3639
IMG 3640 IMG 3641 IMG 3642 IMG 3643
IMG 3644 IMG 3645 IMG 3647 IMG 3649
IMG 3653 IMG 3654 IMG 3655 IMG 3656
IMG 3657 IMG 3658 IMG 3663 IMG 3665
IMG 3666 IMG 3667 IMG 3670 IMG 3671
IMG 3675 IMG 3676 IMG 3677 IMG 3678
IMG 3679 IMG 3680 IMG 3686 IMG 3687
IMG 3688 IMG 3689 IMG 3692 IMG 3693
IMG 3694 IMG 3695 IMG 3696 IMG 3697
IMG 3698 IMG 3699 IMG 3700 IMG 3592
IMG 3593 IMG 3594 IMG 3595 IMG 3596
IMG 3597 IMG 3599 IMG 3600 IMG 3601
IMG 3602 IMG 3604 IMG 3605 IMG 3606
IMG 3607 IMG 3608 IMG 3609 IMG 3610
IMG 3611 IMG 3612 IMG 3613 IMG 3614
IMG 3615 IMG 3616 IMG 3617 IMG 3618
IMG 3619 IMG 3620 IMG 3622 IMG 3624
IMG 3625